Historiek K.R.

De Kempische Regionale werd opgericht in 1969. Aangezien er enkel sprake was van nationale wedstrijden van de toenmalige BGLSR en er zich een goede organisatie opdrong wat betreft verdeling van wedstrijden en een naleving van reglementeringen heeft onze huidige voorzitter, Manu Nijs, in 1969 een eerste maal alle clubs uit de regio voor een vergadering bijeengeroepen.

Dertien clubs werkten mee aan het idee. Als naamgeving werd het al vlug duidelijk dat de keuze op ‘Kempische Regionale’ zou vallen.

Het jaar 1969 staat geboekt als stichtingsjaar en na een eerste studiejaar met enkele winterwedstrijden jumping werd een eerste beheerraad verkozen in 1971. In de eerste jaren werd de winterwerking aangepakt en het was op 01 mei 1974 dat de eerste officiële zomerwedstrijd werd georganiseerd te Zolder in Paddock Terlamen.

Een ééndaagse wedstrijd met 180 omlopen was op dat ogenblik een groot succes. We tellen dan 165 vergunningen en 240 geïmmatriculeerde paarden. Een vergunning kostte op dat ogenblik 250 Fr en de immatriculatie van een paard 50 Fr.

Het aantal clubs en vergunninghouders stijgt ieder jaar en in 1979 zijn er 29 aangesloten clubs. Geleidelijk aan werd dit bedrag verhoogd tot 500 Fr en 100 Fr in 1978 .

Onze ruiters, officiëlen clubs en andere geinteresseerden werden op de hoogte gebracht door middel van gestencileerde blaren. Onder impuls van de Hechtelse Drukkerij werd in 1980 de oprichting van ons tijdschrift ‘De Kempische’ een feit. Een handig A5-formaat met daarin alle informatie over de wedstrijden, reclames en mededelingen van de beheerraad of commissies werd het handelsmerk.

Een nieuwe mijlpaal werd de installatie van een dressuurcommissie die moest instaan voor het inrichten van dresssuurwedstrijden. Ondertussen spreken wij van het jaar 1983.

Om onze grenzen te verleggen en de ruiters meer mogelijkheden te bieden werd op 05 december 1985 de definitieve aansluiting bij de K.B.R.S.F. ondertekend tijdens een jumping te Mechelen.

Ons logo met als kenmerk een stijgerend paard en de denneboom werd verwerkt in de standaard van de K.R.

Vanaf 1986 werd er werk gemaakt van de automatisatie. Onafgebroken werd er gewerkt aan een gemakkelijk werkdocument voor het beheer van de regionale en voor het verwerken van de wedstrijden. Ondertussen kunnen we fier zijn op ons goed draaiend programma.

Ter wille van onze manèges en clubs werd een ruiterdiploma in het leven geroepen. Hiervoor werd een volledige theoretische cursus samengesteld. Na het slagen voor theoretische en praktische proeven kon een bronzen of zilveren ruiterdiploma behaald worden.

Vanaf 1989 werd er eveneens overgegaan tot het verspreiden van een infor-matiefoldertje met alle info over de K.R. en daarin verwerkt de kalenders jumping en dressuur K.R. en tevens de nationale kalenders springen, dressuur en ponywedstrijden.

Vanaf 1990 werden alle aangesloten clubs in het bezit gesteld van een vlag met het nieuwe logo : het paardenhoofd met een den in groen en gele achtergrond, zoals nu nog steeds van toepassing.

1994 betekende een eerste viering met het 25 jarige bestaan van de Kempische Regionale Jumping en 15 jaar als onafhakelijke dressuurinrichter .

In 1995 kwamen we dan tot verbluffende resultaten : 38 aangesloten verenigingen, 29 jumpigs (met 59 wedstrijddagen), 24 dressuurwedstrijden, 887 vergunningen en 1.835 paarden maakten ons tot één van de grootste regionales van het land. Een vergunning kost op dat ogenblik 1.500 Fr en een immatriculatie 700 Fr.

Door dit luxeprobleem waren we wel toe aan een nieuwe opsplitsing van onze jumpings. Er werd geopteerd voor afzonderlijke wedstrijden voor de ponyruiters en de beginnelingen. In het eerste jaar waren er slechts een 100-tal omlopen op deze B-wedstrijden. Een doorgedreven ponywerking resulteerde in een respectabel aantal van gemiddeld 250 omlopen op deze wedstrijden, daar waar we bij de A-wedstrijden op een gemiddelde van 275 omlopen per wedstrijddag kunnen rekenen .

In 1998 werd de K.R. dan toch de grootste regionale van het land met 1.115 vergunningen en 2399 paarden. Dankzij het grote enthousiasme van alle clubs, officiëlen en raad van beheer profileert de Kempische Regionale zich als een waardige regionale ter bevordering van de paardensport.

1999 betekent 30 jaar Kempische Regionale en 15 jaar dressuur.

Dit jubileum werd geaccentueerd door de ploegentitels bij de Interregionale kampioenschappen van België voor zowel jumping als voor dressuur.

In 2000 werd overgegaan tot ontdubbeling van wedstrijden waarbij ook de B-wedstrijden een tweedaagse werden. Met wisselend succes en de nodige aanpassingen werden de afzonderlijke wedstrijden voor de jeugd (pony's, aspiranten en juniors) enerzijds en seniorruiters anderzijds een feit.

In heel het land komen de sportieve opsplitsingen tussen Vlaanderen en Wallonië. De oprichting van de VIPF, later omgedoopt tot de V.L.P – Vlaamse Liga Paardensport is met ingang van 2001 een feit. De V.L.P is verantwoordelijk voor de Vlaamse Vleugel en de L.E.W.B. voor de Waalse in de schoot van de KBRSF.

Niettegenstaande de diverse hervormingen is de K.R. steeds zijn eigenheid blijven behouden. Na enkele jaren proefdraaien bij KBRSF en de andere provinciales behoren de inschrijvingsbriefjes in 2008 definitief tot het verleden. Het on-line inschrijven en ook betalen heeft zijn intrede gedaan en tot spijt wie het benijdt is dit bij de K.R. van in den beginne een grandioos succes met een gemiddeld van bijna 98 % on-line inschrijvingen.

Ook tot het verleden behoort ook het "Groene Boekje" - door de moderniseringen en invoer on-line info wordt alles via mailing naar de ruiters en clubs gestuurd.

In 2009 komen we tot volgende resultaten : 54 aangesloten verenigingen, 27 jumpings (met 81 wedstrijddagen), 24 dressuurwedstrijden, 1100 vergunningen en een jaarlijkse toename van circa 600 paarden. Een provinciale vergunning kost op dit ogenblik 75 € en een levenslange immatriculatie 75 €.